ALCALICA_Aegean Dream n’ base_headlining Xarkis Festival 2017

Leave a comment

Ερωτήσεις: Αναστασία Προκόπη Τάκη

*Ακολουθούν Ελληνικά*

 

1. You are coming to an island where the concept of boundary is directly interwoven with its history. How can Music function as a catalyst in the abolition of any -geographical, political, social-limit / limitations?

An island is an oasis in the desert of the sea where earth pierces the water towards the sky. It is a cross road, a positively charged meeting point.Music is a communication tool beyond words and cultural differences. It has the ability to erase limits between the individual and the common. A sound, a rhythm, a voice provoke emotions felt by all, there is something absolute about it. Yet, everyone interpretes this feeling with his/her own history.

In practice, in our practice, sound devices as disparate as a drum machine of the 90s and a Persian santoor, as a rembetikorhythm played by the African kalimba are put side by side, manually synchronized on the moment with space for exploration and improvisation. The history, the individuality of every element defines its limits. We can use such characteristics in a playful and trustful way towards the common symphony.  

2. What makes the Greek audience more reliable?

The public we have met in Greece is sensitive to our music, our melodies, rhythms and word. People come again and again to our concerts, in that respect they are trustful.Maybe it has to do with the land being at the cross road of continents and cultures, bound to be open to mixitude. It fits with the sound of Alcalica.

3. What have you prepared for this year’s Xarkis Festival? 

A friend, an actor was passing by for coffee. As the briki was buzy he started a diatribe in the garden, a hymn to Aphrodity: “Oh Aphrodity so many years you’d forgotten me! And now you smile to me again! Thank you my Goddess!”.
Your invitation came as we were drinking that coffee. We have prepared a love ritual in music and consciousness.

1  Έρχεστε σε ένα νησί όπου το νόημα του ορίου είναι άμεσα συνυφασμένο με τη διαχρονική του ιστορία. Πώς μπορεί η Μουσική να λειτουργήσει καταλυτικά στην κατάργηση των όποιων -γεωγραφικών, πολιτικών, κοινωνικών-ορίων / περιορισμών;

Ένα νησί είναι μια όαση στην έρημο της θάλασσας, όπου η γη τρυπά το νερό προς τον ουρανό. Πρόκειται για ένα σταυροδρόμι, ένα θετικά φορτισμένο σημείο συνάντησης.

Η μουσική είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας πέραν ​​από τις λέξεις και τις πολιτισμικές διαφορές. Έχει τη δυνατότητα να σβήσει τα όρια μεταξύ του ατόμου και του κοινού. Ένας ήχος, ένας ρυθμός, μια φωνή προκαλούν συναισθήματα που αισθάνονται όλοι, υπάρχει κάτι απόλυτο γι ‘αυτό. Ωστόσο, όλοι ερμηνεύουν αυτό το συναίσθημα με την ιστορία του.

Στην πράξη, στην ηχητική μας πρακτική, οι ηχητικές συσκευές τόσο διαφορετικές όσο η μηχανή τυμπάνων της δεκαετίας του ’90 και το περσικό santoor, ως ρεμπέτικο ρυθμό που παίζει το αφρικανικό kalimba, τοποθετούνται δίπλα δίπλα, συγχρονισμένα χειροκίνητα προς το παρόν με χώρο εξερεύνησης και αυτοσχεδιασμού. Η ιστορία, η ατομικότητα κάθε στοιχείου καθορίζουν τα όρια της. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά με ένα παιχνιδιάρικο και αξιόπιστο τρόπο προς την κοινή συμφωνία.

2. Τι κάνει το ελληνικό κοινό πιο αξιόπιστο;

Το κοινό που συναντήσαμε στην Ελλάδα είναι ευαίσθητο στη μουσική μας, στις μελωδίες, στους ρυθμούς και στη φωνή μας. Οι άνθρωποι έρχονται ξανά και ξανά στις συναυλίες μας, με αυτό το σκεπτικό, έχουν εμπιστοσύνη.

Ίσως να έχει να κάνει με τη γη που βρίσκεται στο σταυροδρόμι των ηπείρων και των πολιτισμών, που πρέπει να είναι ανοιχτοί στο μείγμα. Ταιριάζει με τον ήχο των Alcalica.

3. Τι έχετε ετοιμάσει για το φετινό Φεστιβάλ Ξαρκής;

Ένας φίλος ηθοποιός περνούσε για καφέ. Καθώς το μπρίκι ήταν γεμάτο, ξεκίνησε μια διατριβή στον κήπο, έναν ύμνο της Aφροδίτης: «Ο Αφροδίτη τόσα χρόνια με ξεχάσες..! Και τώρα μου χαμογελάς ξανά, ευχαριστώ Θεά μου!». Η πρόσκλησή σας ήρθε καθώς πίναμε τον καφέ. Έχουμε ετοιμάσει ένα τελετουργικό αγάπης της μουσικής και της συνείδησης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *